Algemene Voorwaarden ZAAG55 B.V.

1642780951682

Algemene Voorwaarden voor evenementen bij ZAAG55

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die door ZAAG55 worden aangeboden. Voor overige zaken/informatie verwijzen wij u graag naar de website. Voor vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen met uw contactpersoon van ZAAG55.

1.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

1.3 Op alle door ZAAG55 aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn de algemene voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en overeenkomsten sluiten. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via https://www.khn.nl/uvh-nl.

1.4  Deze algemene voorwaarden zijn een samenvatting en aanvulling op de belangrijkste artikelen van de UVH.

1.5 Met het bevestigen van de reservering per e-mail en/of het ondertekenen van deze overeenkomst gaat de opdrachtgever onverkort akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 1. Bevestigen van een reservering

2.1 Bij het toesturen van een offerte wordt er automatisch een optie geplaatst op de in de offerte benoemde ruimte(s). Uw optie is geldig tot 14 dagen na het versturen van de offerte. Na 14 dagen behouden wij ons het recht om uw optie uit onze agenda te halen en uw optie te vergeven aan andere geïnteresseerden. Uiteraard behoort het tot de mogelijkheden om een optie te verlengen in overleg met de reserveringsafdeling.

2.2 U kunt telefonisch of per email doorgeven of u uw optie wenst om te zetten in een definitieve reservering. Op dat moment is uw reservering bevestigd en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien van toepassing, versturen wij na bevestiging een voorschotnota toe (zie artikel 4). Graag vernemen wij de volledige adres- of factuurgegevens wanneer u uw optie wenst om te zetten in een definitieve reservering.

 1. Betaalwijze en kostenplaats

3.1 U kunt te allen tijde betalen met contant geld, pin of creditcard.

3.2 Indien u werkzaam bent bij een in Nederland gevestigd bedrijf of woonachtig bent in Nederland, kunt u bij ons per factuur betalen. Hiervoor ontvangen wij graag de factuurgegevens (postadres, afdeling of contactpersoon en emailadres) voorafgaand aan uw groepsreservering. Na uw bezoek vragen wij u om de rekening te ondertekenen. Op basis hiervan wordt de factuur opgemaakt en verstuurd per email.

3.3 Indien u wenst dat wij voor uw administratie een kostenplaats-, budget- of inkoopnummer vermelden, dan ontvangen wij deze gegevens graag alvorens uw bezoek plaatsvindt.

 1. Betalingsvoorwaarden

4.1 Voor zakelijke opdrachtgevers is een aanbetaling niet van toepassing. Voor particuliere opdrachtgevers is een aanbetaling van toepassing bij een reserveringswaarde inclusief btw van € 5.000,- of hoger.

4.2 De aanbetaling bedraagt 50% van de reserverings-waarde exclusief btw.

4.3 De betalingen verlopen per factuur. U krijgt onze facturen per email toegestuurd.

4.4 Op onze aanbetalingsfacturen zijn geen BTW van toepassing. De BTW vindt u terug op de eindfactuur.

4.5 Eventuele BTW percentages die wettelijk gewijzigd worden, zullen in uw bevestiging en/of eindfactuur naar ratio worden verhoogd.

4.6 Na ontvangst van de factuur, verzoeken wij u het openstaande bedrag binnen 14 dagen aan ons over te maken.

 1. Menu ‘s en allergieën

5.1 Bij het verzorgen van catering wordt er gebruik gemaakt van  besproken menu’s. In overleg kunt u het menu naar uw wensen aanpassen.

5.2 Uiteraard houden wij graag rekening met allergieën en dieetwensen van u en uw gasten. De uiterlijke deadline voor het doorgeven van allergieën/dieetwensen is 5 werkdagen voor aanvang van uw bezoek aan ZAAG55.

5.3 Vegetarische gerechten zijn altijd verkrijgbaar bij ZAAG55. Wij verzoeken u eventuele dieetwensen en/of allergieën tijdig door te geven, zodat de keuken hier rekening mee kan houden.

5.4 Enkel indien u dit met uw contactpersoon van de reserveringsafdeling overeen bent gekomen, dan is het toegestaan om uw eigen taart, wijn of Champagne mee te nemen en bij onze locatie te nuttigen. Hiervoor brengen wij kurkengeld of schotelgeld in rekening.

 1. Dranken

6.1 Gedurende uw bezoek worden de volgende dranken standaard geserveerd: frisdranken, mineraalwater, koffie, thee en sappen. Enkel indien u met uw contactpersoon van de reserveringsafdeling andere dranken heeft besproken, zijn deze aanwezig op de locatie. De dranken worden doorberekend volgens de overeengekomen methode (drankenarrangement of nacalculatie).

6.2 U kunt er voor kiezen om een drankarrangement af te nemen. U betaalt dan een vast bedrag per persoon op basis van de duur van uw bezoek om onbeperkt gebruik te maken van bier van de tap, huiswijnen, frisdranken, mineraalwater, koffie, thee en sappen. Dit is geldig vanaf minimaal 4 uren.

6.3 U kunt er ook voor kiezen om de dranken op basis van nacalculatie af te nemen. In de offerte en/of bevestiging wordt uitgegaan van een schatting. Na uw bezoek worden de daadwerkelijk gedronken dranken doorberekend voor de à la carte prijzen.

 1. Definitieve aantal gasten

7.1 Indien u een reservering heeft gemaakt kunt u tot 5 dagen voorafgaand aan uw bezoek het definitieve aantal gasten kosteloos wijzigen. Indien het definitieve aantal gasten verschilt met het eerder bevestigde aantal gasten, behouden wij te allen tijde het recht om kosten door te berekenen volgens de percentages genoemd in artikel 8.

7.2 In geval van no-show  (als een gast zonder te annuleren niet komt opdagen) wordt de gehele reservering in rekening gebracht.

 1. Annuleren of wijzigen van de datum

8.1 Indien u uw definitieve reservering annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt om de volgende percentages van de totale reserveringswaarde in rekening te brengen (UVH, versie 2017, artikel 9.3.1):

Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 0%
14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 25%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%
3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 100%

8.2 Indien u de datum van uw reservering wenst te wijzigen, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de reserveringsafdeling. Op basis van de termijn van wijziging voor aanvang van uw bezoek, kan uw contactpersoon u informeren over de eventuele kosten. Na het definitief bevestigen van een reservering, behouden wij het recht om een datumwijziging te behandelen als een annulering.

8.3 U dient een annulering (naast eventueel telefonisch) schriftelijk of per email bij ons kenbaar te maken.

8.4 Indien het gezelschap arriveert, een half uur of later na het afgesproken tijdstip behouden wij ons het recht op de keuze om een beroep te doen op de verschuldigde annuleringskosten óf om de reservering alsnog uit te voeren volgens de overeengekomen bevestiging (eventueel met noodzakelijke aanpassingen).

 1. Annulering door ZAAG55

9.1 ZAAG55 behoudt zich het recht om de reservering te annuleren op basis van de geldende annuleringsvoorwaarden. Uiteraard maken wij alleen gebruik van dit recht in het geval van overmacht of als een situatie als beschreven in artikel 9.2 zich voordoet.

9.2 Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de reservering een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden en blijkt dat wij de overeenkomst niet gesloten zouden hebben wanneer wij op de hoogte zouden zijn geweest van het karakter van de reservering, dan zal er geen betalingsverplichting zijn.

9.3 Indien een gast van uw gezelschap de huis- en gedragsregels overtreedt of zich zodanig gedraagt dat de reguliere gasten van ZAAG55 hier overlast aan ondervinden, zal er verzocht worden ZAAG55 te verlaten.

9.4 Wanneer wij genoodzaakt zijn om de reservering te annuleren nadat uw bijeenkomst is begonnen, op grond van artikel 9.2 of 9.3, dan behouden wij het recht om de tot dan toe gebruikte producten en diensten in rekening te brengen.

9.5 Bij onvoorziene oorzaken van het annuleren van uw reservering vanuit onze zijde (bijvoorbeeld brand of lekkage), zal uw contactpersoon van de reserveringsafdeling zijn/haar uiterste best doen om u te helpen bij het vinden van een andere geschikte locatie.

 1. Verloop van evenement

10.1 Indien uw bezoek langer duurt dan de vooraf besproken tijd dan zijn wij genoodzaakt dranken op basis van nacalculatie door te berekenen.

10.2 Indien uw bezoek uitloopt buiten onze reguliere openingstijden,  behouden wij het recht extra zaalhuur en /of personeelskosten in rekening te brengen.

10.3 Tijdens uw bezoek vragen wij u rekening te houden met de omliggende natuur en bewoners. Hier vragen dus ook om muziek binnen bepaalde grenzen te houden.

10.4 Indien er hinder ondervonden wordt door het geproduceerde geluid van uw evenement, behoudt Zaag55 het recht om het volume lager te zetten of te stoppen. Hierbij zullen wij altijd met de opdrachtgeven contact over onderhouden.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Bij schade veroorzaakt, door u of een van uw gasten, aan het interieur van ZAAG55, zullen wij genoodzaakt zijn om de ontstane kosten bij u in rekening te brengen.

11.2 Indien u als opdrachtgever niet de veroorzaker bent, maar wij niet beschikken over de factuurgegevens van de gast die de schade heeft veroorzaakt, zijn wij genoodzaakt om u als opdrachtgever alsnog aansprakelijk te stellen.

11.3 Wanneer wij beschikken over de juiste factuurgegevens van de veroorzaker, dan versturen wij de factuur uiteraard direct naar de juiste persoon/gast.

11.4 Indien betaling van de schadefactuur door de veroorzaker uitblijft, zijn wij gemachtigd om de schade alsnog op u als opdrachtgever te verhalen

 1. Materialen van uw evenement

12.1 ZAAG55 organiseert meerdere evenementen per week. Indien u materialen wilt (laten) afleveren, dan kunt u dit afstemmen met uw contactpersoon van de reserveringsafdeling.

12.2 De medewerkers van ZAAG55 zijn niet verplicht spullen van gasten in bewaring te nemen. Uiteraard komen wij u hierin graag tegemoet, echter nemen wij geen verantwoordelijkheid voor schade, verlies, of diefstal van de spullen.

12.3 Het is toegestaan om in overleg eigen decoratie materialen mee te nemen en de locatie aan te kleden, onder voorwaarde dat dit geen schade aan de locatie veroorzaakt en na afloop zelf wordt weggehaald. Gebeurd dit niet, dan zijn wij genoodzaakt om extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.

12.4 het is niet toegestaan om confetti of soortgelijke snippers en/of helium-ballonnen te gebruiken. Dit in verband met kans op vervuiling van de omliggende natuur.

12.5 Wij verzoeken u om eventuele decoratie, cadeaus en overige spullen aan het einde van uw evenement direct mee te (laten) nemen.

12.6 ZAAG55 is niet aansprakelijk voor achtergebleven materialen. Helaas zijn wij, zonder bericht van uw zijde, genoodzaakt om achtergebleven materialen na 48 uur na afloop van uw evenement weg te gooien.

 1. Feedback en tevredenheid

13.1 ZAAG55 doet haar uiterste best om uw bezoek naar behoren en gemaakte afspraken te laten verlopen. Mochten wij hier onverhoopt niet in geslaagd zijn, dan vragen wij u om uw feedback aan ons kenbaar te maken, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

13.2 Bij voorkeur vragen wij u bij ontevredenheid tijdens uw bezoek, uw feedback direct te delen aan uw contactpersoon, zodat wij er alles aan kunnen doen om uw bezoek tot een aangenaam einde te brengen.

13.3 Na afloop van uw bezoek kunt u deze uiteraard evalueren met uw contactpersoon van de reserveringsafdeling.

 1. Privacy

ZAAG55 behandelt alle verkregen persoonlijke informatie van opdrachtgevers vertrouwelijk en deelt deze niet met derden. Uw contactgegevens kunnen in de toekomst gebruikt worden voor de digitale nieuwsbrief of andere relevante communicatie vanuit ZAAG55.

V

Boekings voorwaarden voor overnachtingen bij ZAAG55

Er worden door ons geen reserveringskosten in rekening gebracht.
De reserveringsbevestiging die u via mail of post van ons ontvangt maakt uw boeking definitief.
Check uw bevestiging zorgvuldig en neem bij onvolkomenheden direct contact met ons op.

Indien u wilt annuleren kan dit tot 5 dagen voor aankomst kosteloos.

Tot 24 uur voor aankomst brengen wij u 50%van de reservering in rekening
Bij annulering binnen 24 uur dient u het volledige bedrag te voldoen.
In geval van no-show wordt het totaalbedrag van de reservering in rekening gebracht.
Indien u een annuleringsverzekering heeft en een geldige annuleringsreden, dan vergoed de verzekering u de door Zaag55 B.V. in rekening gebrachte kosten.

 

V