S T R A T E G I E

V A N   V I S I E  
N A A R  W E R K E L I J K H E I D

De doelen die wij voor ogen hebben, gaan we gefaseerd uitzetten en aanpakken. Dit maakt een geleidelijke transitie mogelijk, biedt gaande het proces ruimte voor aanscherping en geeft voldoende tijd om goed te focussen op deelprocessen. Door fasering ontstaat ruimte voor communicatie met direct betrokkenen, overheden, marktpartijen, verdieping en tijd om te netwerken. De twee lijnen, die we de ‚Strategie van Aanpak’ en de ‚Strategie van Vorm’ noemen, lopen naast elkaar en mogen elkaar kruisen en beïnvloeden maar niet strijdig zijn.

S T R A T E G I E  
V A N   A A N P A K 

De transitie van het gebied. 

> Hoe gaan we optimaal gebruik maken van de kansen?

Wat kan wél ondanks eventuele beperkingen?

 

S T R A T E G I E  
V A N   V O R M 

Het vormgeven van de organisatie.

> Wat gaan we doen en waarom?

> Wat juist niet en waarom?